Цели

Цели

„Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас” е новосъздадена организация, чиято основна цел е да се превърне в съществен фактор в подпомагане на различни граждански инициативи на регионално ниво.

Конкретните цели на фонда предвиждат изпълнението на подходящ набор от мерки, които ще позволят ефективно да се мобилизира дарителския интерес и потенциал на местно/регионално ниво, като се отчетат и вземат предвид спецификите в региона, преобладаващите профили на потенциалните дарители, социално значими събития, и др. В тази връзка, дейността ни е насочена пряко към повишаване институционалния капацитет на организацията и изграждане на работещи механизми, които да бъдат прилагани от екипа за постигане на мисията и целите й.

Целевата група включва екипа на организацията, както и в по-широк план, други заинтересовани страни на местно/регионално ниво – бизнес, граждани, неправителствен сектор, медии и др.

Утвърждаването на „Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас” ще се превърне в надежден партньор и свързващо звено между потенциалните дарители и бенефициенти на дарителство в регион Бургас. Някои от главните аспекти на работа, които ще се усъвършенстват чрез изпълнението на проектите, включват: повишена ефективност и ефикасност на работата на екипа и подобрен организационен и административен капацитет; подобрен капацитет за работа с разнообразни дарителски  механизми и способност на екипа да подбира най-подходящия в зависимост от конкретната ситуация; по-добро познаване на дарителските профили на регионално ниво; повишена мотивация за работа на екипа и асоциираните членове на организацията.

Резултатите, които ще бъдат постигнати благодарение на проектите, реализирани от  „Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас”, включват:

* Изграждане на устойчив работещ механизъм, осигуряващ финансов ресурс на местно/регионално ниво за социално значими граждански инициативи, изпълнявани от НПО или неформални групи;

* Създаване на инфраструктура за по-ефективно мобилизиране и разпределяне на дарителския ресурс в регион Бургас;

* Създаване на предпоставки за обединяване на различни обществени групи и организации в името на социално значими каузи.