Законодателство и данъчни облекчения

Законодателство и данъчни облекчения

Законодателство и данъчни облекчения

Законодателна рамка на предоставянето на дарения

 

Нормативната уредба, чрез която се уреждат законодателно направените даренията на територията на България, са включени в: Закон за задълженията и договорите (ЗЗД); Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО); Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Общата правна уредба на даренията се съдържа в ЗЗД. Съгласно закона дарението е договор, който се сключва между две страни (дарител и получател на дарението), по силата на който дарителят безвъзмездно предоставя свое собствено имущество на другата страна – получател, която го приема с благодарност. Българското законодателство не съдържа спе-циална уредба на т.нар. публично набиране на дарения, т.е. чрез кампании, при които даренията се предоставят за публично обявена социална кауза. Поради това в тези случаи се прилагат общата правна рамка и изисквания за предоставяне и получаване на дарения.

Данъчно облагане на даренията и данъчни облекчения за дарители

В българското законодателство са предвидени данъчни облекчения за дарители – юридически лица и физически лица, в случаите когато получатели на дарения са лица, които попадат в изрично и изчерпателно посочени в данъчните закони категории.

Съгласно ЗКПО облекчението за дарители – юридически лица, се изразява в признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на лицата, посочени в чл. 31 от закона (например: училища, детски градини и ясли, юридически лица с нестопанска цел в обществена полза (ЮЛНЦ), регистрирани в Централния регистър (ЦР) при Министерството на правосъдието (МП), хора с увреждания, социално слаби лица, деца с увреждания или без родители, културни институти). Дарения в полза на културни институции и организации (по смисъла на закона за меценатството) могат да намалят данъчната основа с до 15%. Дарения в полза на център „Фонд за лечение на деца“ и център „Фонд за асистирана репродукция“ могат да намалят данъчната основа с до 50%. Съгласно ЗДДФЛ облекчението за дарители – физически лица, се изразява в намаляване до 5 на сто на годишния доход на лицето с направени през годината дарения. Дарения в полза на културни институции и организации (по смисъла на закона за меценатството) могат да намалят данъчната основа с до 15%. Дарения в полза на център „Фонд за лечение на деца“ и център „Фонд за асистирана репродукция“ могат да намалят данъчната основа с до 50%. Отново в закона са посочени категориите лица, които следва да са получатели на даренията, за да може да се ползват тези облекчения – чл. 22 ЗДДФЛ. Повечето от категориите съвпадат с тези, посочени в ЗКПО.

В Закона за местните данъци и такси е регламентиран специален местен данък дарение. Общото правило е, че този данък се дължи за всякакви дарения и неговият конкретен размер се определя от всяка една община самостоятелно в границите, определени от закона (3,3% до 6,6% от стойността на дарението). Заплащането на данъка се дължи по принцип от получателя на дарението, но е възможно при изрична уговорка данъкът да се дължи и от дарителя. Освобождаване от облагане с този данък законът предвижда за някои категории лица, изчерпателно посочени в чл. 48 от закона (например: държавни или общински училища, детски градини и ясли, ЮЛНЦ в обществена полза, вписани в ЦР при МП, лечебни заведения, даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани).

Един от налагащите се все повече в практиката начиниза набиране на дарения е чрез благотворителни SMS-и. Към момента мобилните оператори третират тези съобщения като облагаеми доставки и начисляват ДДС върху цялата стойност на съобщенията, въпреки че действащото българско законодателство за облагане с ДДС не дава основание за подобна практика.