Документи

Документи

Този Устройствен акт урежда дейността на Фондация "Обществен дарителски фонд Пиргос" - Бургас. Фондация "Обществен дарителски фонд Пиргос" - Бургас е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устройствен акт (пълния текст можете да прочетете в прикачения по-долу документ):

* УСТРОЙСТВЕН АКТ

 

Удостоверение на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяващо вписването на Фондацията в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, под № 20170726018

*УДОСТОВЕРЕНИЕ №018/26.07.2017

 

С настоящите правила се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Фондация "Обществен дарителски фонд Пиргос" - Бургас (пълния текст можете да прочетете в прикачения по-долу документ):

* ПРАВИЛА И РЕД
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ПИРГОС - БУРГАС

 

С настоящата декларация родителите дават съгласието си деца, участващи в Младежка банка _ Бургас и ненавършили 18 г. да бъдат снимани, като снимките, видео и аудио материалите, направени по време на заснемането на филма/фотографиите да бъдат използвани от ФРГИ и Фондация Обществен дарителски фонд „Пиргос“ – Бургас за
рекламни, вътрешно организационни и други цели.

Декларация за даване на съгласие за използване на видео
материал и/или изображение на дете