Документи

Документи

Как се доказва и оформя дарението – необходими документи         

Териториалните подразделения на данъчната администрация приемат за извършени онези дарения, за които има следните документи:

*Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл;

*Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например:
- документи за банков превод
- разходни и приходни
- приемо-предавателен протокол

Имуществено дарение се отчита с:

*договор за дарение или свидетелство за дарение +
*приемателно-предавателен протокол за получените вещи.

Пари, платени в брой се отчитат с:

*договор за дарение или свидетелство за дарение +
*протокол за дарението или приходен касов ордер от счетоводството на организацията, която е получател на дарението.

Пари по банков път се отчитат с:

*договор за дарение или свидетелство за дарение +
*заверени от банката платежни нареждания за наредителя и банкови парагони (извлечения) за получателя.

Дата на дарението

За да бъде ползвано облекчението за дарение, актът на дарение трябва да бъде с дата в рамките на отчетения период (обикновено предходната година).
Ако даренията са движими или недвижими вещи или се учредяват или прехвърлят ограничени вещни права върху тях, за дата на извършване на дарението се счита датата на получаването, съответно на сключването на сделката и прехвърлянето на имота или правата върху него.

За полученото дарение организацията може да издаде Свидетелство за дарение. В него се вписва сумата или предмета на дарението и се изразяват благодарности. Свидетелството има подходящо художествено оформление и е израз на благодарност на организацията към дарителя. Освен пред данъчните органи свидетелството е подходящо и за публично излагане в кабинета на дарителя, повод за гордост от направеното добро.

Договорът за дарение, както и Свидетелството за дарение са изключително важни за доказване на дарението и тяхното съставяне следва да спазва законовата форма. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.

 

Необходимите документи за дарение можете да изтеглите от тук:

Договор за дарение

Протокол за дарение

Свидетелство за дарение